Åpenhetsloven

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Revidert og godkjent av styret 26.06.2023

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I lys av dette er norske virksomheter forpliktet til å være åpne om sin håndtering av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden, og i egen virksomhet. Det følger av loven at enhver som ønsker det har rett på informasjon om virksomhetens arbeid med dette, samt spesifikk informasjon knyttet til varer eller tjenester. Dette må gjøres ved skriftlig forespørsel. Dersom du ønsker å henvende deg til oss for informasjon om vårt arbeid med Åpenhetsloven kan du sende en e-post til baerekraft@aoe.no. Vi oppfordrer deg til å være så tydelig og konkret som mulig i din henvendelse, slik at vi kan gi en tilstrekkelig og god besvarelse.

Virksomhetene i Opsahl Gruppen er organisert i morselskapet Anders Opsahl Holding AS og tilhørende datterselskaper. Opsahl Gruppen er et eiendomsselskap som arbeider med by- og boligutvikling samt utvikling og forvaltning av næringseiendom. Eiendommene våre er lokalisert i Stor-Oslo-området.

Opsahl Gruppen jobber for å ha en forsvarlig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø og ønsker å opptre som en ansvarlig bedrift på vegne av oss selv og våre kunder.

Våre retningslinjer

For å sikre forsvarlig forretningspraksis i egen virksomhet, og hos våre leverandører, har vi utarbeidet retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis.

Les mer her

Vi har utarbeidet egne retningslinjer for samfunnsansvar.

Les mer her

Vi har utarbeidet etiske krav til forhold i leverandørkjeden.

Les mer her
Ansvarlig forretningspraksis

For å sikre forsvarlig forretningspraksis i egen virksomhet, og hos våre leverandører, har vi utarbeidet retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis.

Les mer her
Ansvarlig samfunnsansvar

Vi har utarbeidet egne retningslinjer for samfunnsansvar.

Les mer her
Krav til forhold i leverandørkjeden

Vi har utarbeidet etiske krav til forhold i leverandørkjeden.

Les mer her

Retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis

Retningslinjer for ansvarlig forretningspraksis dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon som danner grunnlag for vårt bærekraftsarbeid.

 

Selskapets omdømme

Selskapets omdømme er avhengig av medarbeidernes atferd. Opsahl Gruppen skal i alle ledd drive en forsvarlig, etisk og sunn forretningsdrift der det stilles strenge krav til selskapets medarbeidere og deres innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig. Selskapet er opptatt av å opptre ryddig og etisk forsvarlig i alle forretningsmessige sammenhenger. Etiske retningslinjer er normer og regler som gjelder for alle ansatte. De gjelder dessuten for medlemmer av styret i Anders Opsahl Holding AS.

 

Aktsomhetsvurderinger

Opsahl Gruppen skal gjennomføre egne risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning.

Tiltakene overvåkes og vurderes effekten av, og kommuniseres til de berørte. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø skal vi stanse denne aktiviteten, og vi vil søke å gjenopprette skaden. Der leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen/skaden er leverandøren også ansvarlig for gjenoppretting.

 

Ansvarlig innkjøpspraksis

Opsahl Gruppen skal tilpasse vår egen innkjøpspraksis slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørs mulighet til å levere på kravene vi stiller for å sikre gode forhold for mennesker, samfunn og miljø. Vi skal etterstrebe og inngå langvarig samarbeid med leverandører som viser vilje- og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden. Opsahl Gruppen skal i dialog med leverandører ved behov vurdere med relevant kompetanseheving eller ressurser som seter våre leverandører i stand til å etterleve Opsahl Gruppens krav til leverandørkjeden.

 

Antikorrupsjon

Opsahl Gruppen, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, leverandører eller andre forretningsforbindelser. Alle transaksjoner skal være avtalefestede, lovlige og av normal forretningsmessig art.

 

Land under handelsboikott

Opsahl Gruppen, inkludert våre leverandører og samarbeidspartnere, skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

 

Menneskerettigheter, likestilling og arbeid mot diskriminering

Opsahl Gruppen har som mål å være en attraktiv arbeidsplass med gode arbeidsforhold, sikkert arbeidsmiljø, mangfold og kjønnsbalanse.

Alle i Opsahl Gruppen skal opptre med respekt og integritet overfor hverandre, forretningsforbindelser, kunder, og andre vi kommer i kontakt med i tilknytning til vårt arbeid. Selskapets ledere har et særlig ansvar for å fremme åpenhet, lojalitet og respekt.

Opsahl Gruppen tilstreber en rettferdig og omtenksom behandling av alle medarbeidere. Alle skal ha like muligheter uten diskriminering grunnet kjønn, alder, rase, nasjonal opprinnelse, religion, sivilstatus, eller andre forhold mangfoldet av menneskeheten omfatter. Alle har et ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø, hvor medarbeidere og kollegaer blir behandlet med respekt.

 

Personvern

All behandling av personopplysninger i Opsahl Gruppen skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket. Opplysningene skal kun benyttes i henhold til det formålet de ble hentet inn for, og de skal slettes når det ikke lenger er bruk for dem.

 

Varslingsrutiner

I Opsahl Gruppen ønsker vi å ha en lav terskel for varsling og oppfordrer alle medarbeidere til umiddelbart å varsle om kritikkverdige forhold. Det skal legges til rette for at arbeidstakere på alle nivåer skal kunne følge seg trygge på å varsle internt om slike forhold, uten at det får negative konsekvenser for arbeidstaker. Varslingsrutiner er beskrevet i HMS-håndbok.

Retningslinjer for samfunnsansvar

Opsahl Gruppen som en aktør innenfor eiendomsbransjen har stor påvirkning når det gjelder klima, miljø og hvordan menneskene lever. Miljø og bærekraft er et viktig satsingsområde for Opsahl Gruppen. Vi ønsker stadig å forbedre oss og redusere vårt klimaavtrykk. Vi har påtatt oss følgende forpliktelser som skal bidra til at vi reduserer vårt klimaavtrykk og har fokus på bærekaft i vårt daglige arbeid:

 

Opsahl Gruppen bygger sine retningslinjer for samfunnsansvar på følgende temaer som skal favne om forpliktelsene våre:

Bærekraft i Opsahl Gruppen

Tiltak «Klima og miljø»

 

Tiltak «Innovasjon og utvikling»

 

Tiltak «Kunder og nabolag»

 

Tiltak «Ansvarlig arbeidsgiver»

Krav til forhold til leverandørkjeden

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av våre etiske krav til leverandører, derunder prinsipper for ansvarlig forretningspraksis, som dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø.

 

Våre leverandører skal:

Dersom leverandøren, etter gjentatte henvendelser, ikke viser vilje eller evne til å etterleve retningslinjer for leverandører, kan heving av kontrakt forekomme.

 

Prinsipper for bærekraftig forretningspraksis

Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Varer som leveres til Opsahl Gruppen, skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene angitt nedenfor. Kravene bygger på sentrale OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden gjelde.

 

Verne menneskerettigheter (OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper IV. 1-6)

 

Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper V. 1d)

 

Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)

 

Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper V. 1c)

 

Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper V. 1e)

 

Brutal behandling (FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, art. 7)

 

Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)

 

Lønn (ILO konvensjon nr. 131)

 

Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)

 

Regulære ansettelser (ILO konvensjon nr. 95, 158, 175, 177, 181, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper V. 5)

 

Arbeidstakere i andre land (OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper V. 4)

 

Miljø

 

Korrupsjon